PDA

View Full Version : Ban Điều Hành qua các nhiệm kỳtieude
19-06-2015, 11:50
http://gieomamtinyeu.net/images/logo.png

Giai đoại tiên khởi: 1998-2000
Các anh chị nhóm 12 sinh hoạt như 12 tông đồ

Nhiệm kỳ I: 2000-2002
Ban Đại Diện gồm có:
Chị Ngọc Lan, anh Đăng Vinh, anh Cát Đằng

Nhiệm kỳ II: 2002-2005
Ban Đại Diện gồm có:
Chị Ngọc Lan, anh Minh Tâm, chị Ngọc Diệp, anh Nhật Hải

Nhiệm kỳ III: 2005-2007
Ban Đại Diện gồm có:
Gioan Bao tixita Nguyễn Nhật Hải
Maria Nguyễn Thị Thu Hồ
Giuse Nguyễn Tuấn Tài

Nhiệm kỳ IV: 2007-2010
Ban Đại Diện gồm có:
Gioan Bao tixita Nguyễn Nhật Hải
Maria Nguyễn Thị Thu Hồ
Giuse Nguyễn Tuấn Tài

Nhiệm kỳ V: 2010-2013
Trưởng BMV Giới trẻ: Maria Nguyễn Thị Thu Hồ
Phó Ban Điều Hành: Maria Nguyễn Trần Tâm Anh
Phó Ban Điều Hành: Phanxico Xavie Nguyễn Ngọc Anh

Nhiệm kỳ VI: 2013-2016
Trưởng BMV Giới trẻ: Chị Anna Trần Thị Nương
Phó ngoại vụ : Anh Anton Trần Công Minh
Phó nội vụ : Chị Maria Lâm Nữ Mộng Triều
Thủ quỹ: Chị Maria Rosa Nguyễn Thị Hồng Vân