number 6. Mặc dù đang ốm rơi linh hồn,ốm
liệt giường nhưng mà chụp hình thì chắc phải đi thôi haha