ANH EM LÀ CHỨNG NHÂN
Lời Chúa: Lc 24, 35-48


http://tonghoimancoi.org/Bai%20viet%2003/DucJesu.jpg
Hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại cho Nhóm Mười Một và các bạn hữu những việc đã xảy ra dọc...