Mời bạn tham dự Bổn mạng và Sinh nhật diễn đàn Gioitreconggiao.org (01/07/2012)

Giới trẻ Công giáo, trong đó có bạn, có tôi, có chúng ta. Chúng ta là Giới trẻ Công giáo.

Mừng lễ Thánh Bổn...