Thứ Tư, Tháng Tư 8, 2020

Bữa cơm yêu thương

Chương trình Bữa cơm yêu thương do GTHX tổ chức định kỳ hàng tháng vào mỗi thứ 7 cuối tháng dành cho những người có thu nhập thấp.