Thứ Hai, Tháng Tư 24, 2017
"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất
và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bừng lên".
(Lc 12, 49)
Giáo Hội Công Giáo

Giáo Hội Công Giáo

Giáo Hội Công Giáo