Cảm xúc ve chai:
THIÊN TÀI VÀ KẺ TẦM THƯỜNG


Sau một giai đoạn làm quen, thế hệ giới trẻ bây giờ đã bắt nhịp và phục hưng Công tác Ve chai một cách mạnh mẽ. Bản chất của Phục Hưng là tái...